skip to Main Content

Chinese Y3 (18-19 /03/2019)

nian er ge念儿歌: xiao mei mei小妹妹 , na qian bi拿铅笔. zai qiang bi shang luan xie zi在墙壁上乱写字. xiao ge ge小哥哥, ba hua jiang把话讲 : xie zi yao xie zai zhi shang写字要写在纸上. Review and practise nian er ge. 认字 Recognize hanzi…

Read More
X