skip to Main Content

Chinese – 26/09/19

Year 5 has a writing test, for each words: 电脑,台,没有,张,照片,自行车,字典,雨伞,食堂,可以,用,很 (Diànnǎo, tái, méiyǒu, zhāng, zhàopiàn, zìxíngchē, zìdiǎn, yǔsǎn, shítáng, kěyǐ, yòng, hěn)

Read More
X