skip to Main Content

Chinese – 01/10/19

Year 9 has a writing test:

  • 妹妹挑了一双很好看的袜子(mèimei tiāole yīshuāng hěn hǎokàn de wàzi )
  • 我觉得爸爸妈妈最辛苦(wǒ juédé bàba māmā zuì xīnkǔ )
  • 妈妈在超市买了很多新鲜的水果(māmā zài chāoshì mǎile hěnduō xīnxiān de shuǐguǒ)
  • 护士没给小华检查体温(hùshì méi gěi xiǎo huá jiǎnchá tǐwēn )
  • 我们要做个懂礼貌的好学生(wǒmen yào zuò gè dǒng lǐmào de hào xuéshēng )
  • 我们都喜欢巧克力和冰淇淋(wǒmen dōu xǐhuān qiǎokèlì hé bīngqílín)