skip to Main Content

Chinese Y4 (26-29 /03/2019)

Writing test : ge ge mei tian dou xue xie zi. Read page 12, Describe the picture , write pinyin,meaning, sheng diao and also draw it. If you can not finished in class, do it at home as learning. please submit on April 9th Tuesday.

Speaking test (the students speak chinese and english meaning ) about nian er ge念儿歌: xiao mei mei小妹妹 , na qian bi拿铅笔. zai qiang bi shang luan xie zi在墙壁上乱写字. xiao ge ge小哥哥, ba hua jiang把话讲 : xie zi yao xie zai zhi shang写字要写在纸上. After test, write pinyin and meaning (我会讲故事 wo hui jiang gu shi, 妹妹爱听我讲故事 mei mei ai ting wo jiang gu shi)